WEB-TEST
ปีการศึกษา 2562
ฐานข้อมูลนี้ เป็นฐานข้อมูลทดสอบเท่านั้น ----> ข้อมูลที่ทำการกรอก จะไม่ถูกบันทึกในฐานข้อมูลจริง

หากมีปํญหาในการใช้งาน
ระบบรับสมัคร ติดต่อ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.2 โทร 0-2939-8364-5
(เวลา 8.30 - 16.30)

ประกาศผลสอบ
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ประกาศผลสอบ สอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2562
 
ที่ โรงเรียน จำนวนที่ผ่านการคัดเลือก (ตัวสำรอง) แผนการรับรวม
  สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต
 
  สหวิทยาเขตนวลจันทร์
1  รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 400
2  ลาดปลาเค้าพิทยาคม 320
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 720
 
  สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
3  เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 320
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 320
 
  สหวิทยาเขตรัชโยธิน
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต
 
  สหวิทยาเขตวังทองหลาง
4  มัธยมวัดบึงทองหลาง 440
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 440
 
  สหวิทยาเขตวิภาวดี
5  ดอนเมืองจาตุรจินดา 320
6  สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 320
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 3 640
 
  สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต
 
  สหวิทยาเขตเสรีไทย
7  สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 280
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 280
 
  สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
8  กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 200
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 200
 
  สหวิทยาเขตราชนครินทร์
9  เจ้าพระยาวิทยาคม  
10  ยานนาเวศวิทยาคม 320
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 320
 
  สหวิทยาเขตเบญจสิริ
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต
 
  รวมจำนวนในเขตพื้นที่ 3 2,920