WEB-TEST
ปีการศึกษา 2562
ฐานข้อมูลนี้ เป็นฐานข้อมูลทดสอบเท่านั้น ----> ข้อมูลที่ทำการกรอก จะไม่ถูกบันทึกในฐานข้อมูลจริง

หากมีปํญหาในการใช้งาน
ระบบรับสมัคร ติดต่อ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.2 โทร 0-2939-8364-5
(เวลา 8.30 - 16.30)

ประกาศผลสอบ
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ประกาศผลสอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562
 
ที่ โรงเรียน จำนวนที่ผ่านการคัดเลือก (ตัวสำรอง) แผนการรับรวม รวมจำนวนที่รับ
กลุ่ม xxx 4 xxxx กลุ่ม xxx 5 xxxx กลุ่ม xxx 6 xxxx
  สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
1  นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 102 1
2  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 66 2
3  มัธยมวัดหนองจอก 30  
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 3 - - 198 3
 
  สหวิทยาเขตนวลจันทร์
4  นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 66 1
5  รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 30 2
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 3 - - 96 3
 
  สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
6  เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 102  
7  นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 132  
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต - - - 234 -
 
  สหวิทยาเขตรัชโยธิน
8  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 30  
9  สารวิทยา 66  
10  หอวัง 107  
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต - - - 203 -
 
  สหวิทยาเขตวังทองหลาง
11  เทพลีลา 30  
12  นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 96 2
13  บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 144 2
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 4 - - 270 4
 
  สหวิทยาเขตวิภาวดี
14  ดอนเมืองจาตุรจินดา 30  
15  สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 36 1
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1 - - 66 1
 
  สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
16  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 96  
17  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 132  
18  พรตพิทยพยัต 36  
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต - - - 264 -
 
  สหวิทยาเขตเสรีไทย
19  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 132  
20  สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 72  
21  สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 36  
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต - - - 240 -
 
  สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
22  สุรศักดิ์มนตรี 72  
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต - - - 72 -
 
  สหวิทยาเขตราชนครินทร์
23  สตรีศรีสุริโยทัย 102  
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต - - - 102 -
 
  สหวิทยาเขตเบญจสิริ
24  ปทุมคงคา 36  
25  วชิรธรรมสาธิต 72  
26  สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 132  
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต - - - 240 -
 
  รวมจำนวนในเขตพื้นที่ 11 1,985 11