WEB-TEST
ปีการศึกษา 2562
ฐานข้อมูลนี้ เป็นฐานข้อมูลทดสอบเท่านั้น ----> ข้อมูลที่ทำการกรอก จะไม่ถูกบันทึกในฐานข้อมูลจริง

หากมีปํญหาในการใช้งาน
ระบบรับสมัคร ติดต่อ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.2 โทร 0-2939-8364-5
(เวลา 8.30 - 16.30)

สรุปจำนวนผู้มาสมัครรายวัน
 
สรุปจำนวนผู้มาสมัครรายวัน ประจำปีการศึกษา 2562
(ห้องเรียนทั่วไป - แยกตามชายหญิง)
 
ที่ โรงเรียน
โรงเเรียนแข่งขันสูง  
จำนวนรับ
คน
จำนวนผู้มาสมัคร รายวัน รวมผู้สมัคร
7 ก.พ. 2 มี.ค. 4 มี.ค. 10 มี.ค. 11 มี.ค. 13 มี.ค. 15 มี.ค. 16 มี.ค. 18 มี.ค. 20 มี.ค. 21 มี.ค. 22 มี.ค.
ชาย หญิง รวม
 สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
1 มัธยมวัดหนองจอก  x  440สอบคัดเลือก 440 คน
(ในเขต 440 + นอกเขต -)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔  x  320สอบคัดเลือก 304 คน
(ในเขต 304 + นอกเขต -)
ความสามารถพิเศษ 16 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - 2 - 2
3 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  x  450สอบคัดเลือก 437 คน
(ในเขต 437 + นอกเขต -)
ความสามารถพิเศษ 13 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒  x  405สอบคัดเลือก 390 คน
(ในเขต 390 + นอกเขต -)
ความสามารถพิเศษ 15 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1615 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - 2 - 2
 สหวิทยาเขตนวลจันทร์
5 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน   400สอบคัดเลือก 400 คน
(ในเขต 400 + นอกเขต -)
- - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 - 1
6 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร  x  540สอบคัดเลือก 520 คน
(ในเขต 520 + นอกเขต -)
ความสามารถพิเศษ 20 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 5 - - 3 5 8
7 ลาดปลาเค้าพิทยาคม   320สอบคัดเลือก 320 คน
(ในเขต 320 + นอกเขต -)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 1
8 สตรีวิทยา ๒  x  585สอบคัดเลือก 555 คน
(ในเขต 555 + นอกเขต -)
ความสามารถพิเศษ 30 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1845 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 3 5 - - 4 6 10
 สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
9 เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์   320สอบคัดเลือก 320 คน
(ในเขต 320 + นอกเขต -)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - 1
10 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า  x  450สอบคัดเลือก 428 คน
(ในเขต 428 + นอกเขต -)
ความสามารถพิเศษ 22 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง  x  480สอบคัดเลือก 386 คน
(ในเขต 386 + นอกเขต -)
ความสามารถพิเศษ 8 คน
จับฉลาก 86 คน
- - - - - - - - 1 - - - 4 2 - - - - - - - - - - 5 2 7
12 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  x  360สอบคัดเลือก 326 คน
(ในเขต 326 + นอกเขต -)
ความสามารถพิเศษ 16 คน
จับฉลาก 18 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  x  405สอบคัดเลือก 381 คน
(ในเขต 381 + นอกเขต -)
ความสามารถพิเศษ 12 คน
จับฉลาก 12 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2015 - - - - - - - - 1 - - - 4 2 - - - - 1 - - - - - 6 2 8
 สหวิทยาเขตรัชโยธิน
14 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ   200สอบคัดเลือก 200 คน
(ในเขต 200 + นอกเขต -)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  x  450สอบคัดเลือก 450 คน
(ในเขต 450 + นอกเขต -)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16 หอวัง  x  540สอบคัดเลือก 532 คน
(ในเขต 532 + นอกเขต -)
ความสามารถพิเศษ 8 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17 สารวิทยา  x  450สอบคัดเลือก 435 คน
(ในเขต 435 + นอกเขต -)
ความสามารถพิเศษ 15 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 ราชวินิตบางเขน   280สอบคัดเลือก 280 คน
(ในเขต 280 + นอกเขต -)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1920 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 สหวิทยาเขตวังทองหลาง
19 เทพลีลา  x  360สอบคัดเลือก 351 คน
(ในเขต 351 + นอกเขต -)
ความสามารถพิเศษ 9 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 มัธยมวัดบึงทองหลาง   440สอบคัดเลือก 440 คน
(ในเขต 440 + นอกเขต -)
- - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 2
21 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)  x  540สอบคัดเลือก 525 คน
(ในเขต 525 + นอกเขต -)
ความสามารถพิเศษ 15 คน
- - - - - - 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 - 3 - 3
22 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา  x  360สอบคัดเลือก 346 คน
(ในเขต 346 + นอกเขต -)
ความสามารถพิเศษ 14 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 - - - - - 2 1 3
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1700 - - - - 1 1 1 - - - - - - - 1 - - 1 2 - - - 1 - 6 2 8
 สหวิทยาเขตวิภาวดี
23 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง  x  480สอบคัดเลือก 456 คน
(ในเขต 456 + นอกเขต -)
ความสามารถพิเศษ 24 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
24 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)   320สอบคัดเลือก 320 คน
(ในเขต 320 + นอกเขต -)
- - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - 1 - - - 1 2 3
25 ดอนเมืองจาตุรจินดา   320สอบคัดเลือก 320 คน
(ในเขต 320 + นอกเขต -)
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1
26 ฤทธิยะวรรณาลัย  x  540สอบคัดเลือก 532 คน
(ในเขต 532 + นอกเขต -)
ความสามารถพิเศษ 8 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
27 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒   320สอบคัดเลือก 320 คน
(ในเขต 320 + นอกเขต -)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1980 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - 1 - - - 2 2 4
 สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
28 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ   280สอบคัดเลือก 280 คน
(ในเขต 280 + นอกเขต -)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
29 พรตพิทยพยัต  x  495สอบคัดเลือก 400 คน
(ในเขต 400 + นอกเขต -)
ความสามารถพิเศษ 25 คน
จับฉลาก 70 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 ราชดำริ   440สอบคัดเลือก 440 คน
(ในเขต 440 + นอกเขต -)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  x  585สอบคัดเลือก 512 คน
(ในเขต 512 + นอกเขต -)
ความสามารถพิเศษ 15 คน
จับฉลาก 58 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
32 ศรีพฤฒา   400สอบคัดเลือก 400 คน
(ในเขต 400 + นอกเขต -)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2200 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 สหวิทยาเขตเสรีไทย
33 บางกะปิ  x  540สอบคัดเลือก 524 คน
(ในเขต 524 + นอกเขต -)
ความสามารถพิเศษ 16 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
34 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  x  405สอบคัดเลือก 405 คน
(ในเขต 405 + นอกเขต -)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
35 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ  x  630สอบคัดเลือก 610 คน
(ในเขต 610 + นอกเขต -)
ความสามารถพิเศษ 20 คน
- - - - - - - - 1 - - 2 - - - - - - - - - - - - 1 2 3
36 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒  x  495สอบคัดเลือก 495 คน
(ในเขต 495 + นอกเขต -)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
37 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์   280สอบคัดเลือก 280 คน
(ในเขต 280 + นอกเขต -)
- 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2350 - 1 - - - - - - 1 - - 2 - - - - - - - - - - - - 1 3 4
 สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
38 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์  x  200สอบคัดเลือก 190 คน
(ในเขต 190 + นอกเขต -)
ความสามารถพิเศษ 10 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
39 พุทธจักรวิทยา   -สอบคัดเลือก 0 คน
(ในเขต - + นอกเขต -)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
40 สุรศักดิ์มนตรี  x  450สอบคัดเลือก 405 คน
(ในเขต 405 + นอกเขต -)
ความสามารถพิเศษ 15 คน
จับฉลาก 30 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
41 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม   200สอบคัดเลือก 200 คน
(ในเขต 200 + นอกเขต -)
- 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 850 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1
 สหวิทยาเขตราชนครินทร์
42 นนทรีวิทยา   400สอบคัดเลือก 400 คน
(ในเขต 400 + นอกเขต -)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
43 เจ้าพระยาวิทยาคม   -สอบคัดเลือก 0 คน
(ในเขต - + นอกเขต -)
- 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1
44 วัดสุทธิวราราม  x  405สอบคัดเลือก 393 คน
(ในเขต 393 + นอกเขต -)
ความสามารถพิเศษ 12 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
45 สตรีศรีสุริโยทัย  x  240สอบคัดเลือก 228 คน
(ในเขต 228 + นอกเขต -)
ความสามารถพิเศษ 12 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
46 ยานนาเวศวิทยาคม   320สอบคัดเลือก 320 คน
(ในเขต 320 + นอกเขต -)
- 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1365 - 2 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 3
 สหวิทยาเขตเบญจสิริ
47 พระโขนงพิทยาลัย   360สอบคัดเลือก 360 คน
(ในเขต 360 + นอกเขต -)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
48 วชิรธรรมสาธิต  x  540สอบคัดเลือก 513 คน
(ในเขต 513 + นอกเขต -)
ความสามารถพิเศษ 27 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
49 สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ  x  405สอบคัดเลือก 390 คน
(ในเขต 390 + นอกเขต -)
ความสามารถพิเศษ 15 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
50 ปทุมคงคา   360สอบคัดเลือก 360 คน
(ในเขต 360 + นอกเขต -)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
51 มัธยมวัดธาตุทอง   320สอบคัดเลือก 320 คน
(ในเขต 320 + นอกเขต -)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
52 สิริรัตนาธร  x  540สอบคัดเลือก 514 คน
(ในเขต 514 + นอกเขต -)
ความสามารถพิเศษ 26 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2525 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  รวมจำนวนในเขตพื้นที่ 20365 13 15 - 1 1 1 1 - 2 - - 2 4 2 1 - 3 3 3 1 4 5 1 - 33 30 63