WEB-TEST
ปีการศึกษา 2562
ฐานข้อมูลนี้ เป็นฐานข้อมูลทดสอบเท่านั้น ----> ข้อมูลที่ทำการกรอก จะไม่ถูกบันทึกในฐานข้อมูลจริง

หากมีปํญหาในการใช้งาน
ระบบรับสมัคร ติดต่อ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.2 โทร 0-2939-8364-5
(เวลา 8.30 - 16.30)

สรุปจำนวนผู้มาสมัครรายวัน
 
สรุปจำนวนผู้มาสมัครรายวัน ประจำปีการศึกษา 2562
(ห้องเรียนทั่วไป - แยกตามชายหญิง)
 
ที่ โรงเรียน จำนวนรับ
คน
จำนวนผู้มาสมัคร รายวัน รวมผู้สมัคร
7 ก.พ. 2 มี.ค. 4 มี.ค. 10 มี.ค. 11 มี.ค. 13 มี.ค. 15 มี.ค. 16 มี.ค. 18 มี.ค. 19 มี.ค. 20 มี.ค.
ชาย หญิง รวม
 สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
1 มัธยมวัดหนองจอก 440สอบคัดเลือก 440 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 320สอบคัดเลือก 304 คน
ความสามารถพิเศษ 16 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - 2 - 2
3 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 450สอบคัดเลือก 437 คน
ความสามารถพิเศษ 13 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 1
4 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 405สอบคัดเลือก 390 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1571 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - 1 - - 2 1 3
 สหวิทยาเขตนวลจันทร์
5 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 400สอบคัดเลือก 400 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - 1
6 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 540สอบคัดเลือก 520 คน
ความสามารถพิเศษ 20 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 ลาดปลาเค้าพิทยาคม 320สอบคัดเลือก 320 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1
8 สตรีวิทยา ๒ 585สอบคัดเลือก 555 คน
ความสามารถพิเศษ 30 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1795 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 1 1 2
 สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
9 เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 320สอบคัดเลือก 320 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - 1
10 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 450สอบคัดเลือก 428 คน
ความสามารถพิเศษ 22 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 480สอบคัดเลือก 386 คน
ความสามารถพิเศษ 8 คน
จับฉลาก 86 คน
- - - - - - - - 1 - - - 4 2 - - - - - - - - 5 2 7
12 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 360สอบคัดเลือก 326 คน
ความสามารถพิเศษ 16 คน
จับฉลาก 18 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 405สอบคัดเลือก 381 คน
ความสามารถพิเศษ 12 คน
จับฉลาก 12 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1841 - - - - - - - - 1 - - - 4 2 - - - - - - 1 - 6 2 8
 สหวิทยาเขตรัชโยธิน
14 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 200สอบคัดเลือก 200 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 450สอบคัดเลือก 450 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16 หอวัง 540สอบคัดเลือก 532 คน
ความสามารถพิเศษ 8 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17 สารวิทยา 450สอบคัดเลือก 435 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 ราชวินิตบางเขน 280สอบคัดเลือก 280 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1897 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 สหวิทยาเขตวังทองหลาง
19 เทพลีลา 360สอบคัดเลือก 351 คน
ความสามารถพิเศษ 9 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 มัธยมวัดบึงทองหลาง 440สอบคัดเลือก 440 คน
- - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 2
21 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 540สอบคัดเลือก 525 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
- - - - - - 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - 2 - 2
22 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 360สอบคัดเลือก 346 คน
ความสามารถพิเศษ 14 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 2 - 2 1 3
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1662 - - - - 1 1 1 - - - - - - - 1 - - 1 - - 2 - 5 2 7
 สหวิทยาเขตวิภาวดี
23 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 480สอบคัดเลือก 456 คน
ความสามารถพิเศษ 24 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
24 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 320สอบคัดเลือก 320 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - 2 1 - - - 1 2 3
25 ดอนเมืองจาตุรจินดา 320สอบคัดเลือก 320 คน
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1
26 ฤทธิยะวรรณาลัย 540สอบคัดเลือก 532 คน
ความสามารถพิเศษ 8 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
27 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 320สอบคัดเลือก 320 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1948 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 1 - - - 2 2 4
 สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
28 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 280สอบคัดเลือก 280 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
29 พรตพิทยพยัต 495สอบคัดเลือก 400 คน
ความสามารถพิเศษ 25 คน
จับฉลาก 70 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 ราชดำริ 440สอบคัดเลือก 440 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 585สอบคัดเลือก 512 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
จับฉลาก 58 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
32 ศรีพฤฒา 400สอบคัดเลือก 400 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2032 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 สหวิทยาเขตเสรีไทย
33 บางกะปิ 540สอบคัดเลือก 524 คน
ความสามารถพิเศษ 16 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
34 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 405สอบคัดเลือก 405 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
35 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 630สอบคัดเลือก 610 คน
ความสามารถพิเศษ 20 คน
- - - - - - - - 1 - - 2 - - - - - - - - - - 1 2 3
36 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 495สอบคัดเลือก 495 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
37 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 280สอบคัดเลือก 280 คน
- 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2314 - 1 - - - - - - 1 - - 2 - - - - - - - - - - 1 3 4
 สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
38 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 200สอบคัดเลือก 190 คน
ความสามารถพิเศษ 10 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
39 พุทธจักรวิทยา -สอบคัดเลือก 0 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
40 สุรศักดิ์มนตรี 450สอบคัดเลือก 405 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
จับฉลาก 30 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
41 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 200สอบคัดเลือก 200 คน
- 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 795 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1
 สหวิทยาเขตราชนครินทร์
42 นนทรีวิทยา 400สอบคัดเลือก 400 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
43 เจ้าพระยาวิทยาคม -สอบคัดเลือก 0 คน
- 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1
44 วัดสุทธิวราราม 405สอบคัดเลือก 393 คน
ความสามารถพิเศษ 12 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
45 สตรีศรีสุริโยทัย 240สอบคัดเลือก 228 คน
ความสามารถพิเศษ 12 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
46 ยานนาเวศวิทยาคม 320สอบคัดเลือก 320 คน
- 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1341 - 2 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 3
 สหวิทยาเขตเบญจสิริ
47 พระโขนงพิทยาลัย 360สอบคัดเลือก 360 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
48 วชิรธรรมสาธิต 540สอบคัดเลือก 513 คน
ความสามารถพิเศษ 27 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
49 สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 405สอบคัดเลือก 390 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
50 ปทุมคงคา 360สอบคัดเลือก 360 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
51 มัธยมวัดธาตุทอง 320สอบคัดเลือก 320 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
52 สิริรัตนาธร 540สอบคัดเลือก 514 คน
ความสามารถพิเศษ 26 คน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2457 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  รวมจำนวนในเขตพื้นที่ 19653 13 15 - 1 1 1 1 - 2 - - 2 4 2 1 - 3 3 1 1 3 1 29 26 55