WEB-TEST
ปีการศึกษา 2561
ฐานข้อมูลนี้ เป็นฐานข้อมูลทดสอบเท่านั้น ----> ข้อมูลที่ทำการกรอก จะไม่ถูกบันทึกในฐานข้อมูลจริง

หากมีปํญหาในการใช้งาน
ระบบรับสมัคร ติดต่อ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.2 โทร 0-2939-8364-5
(เวลา 8.30 - 16.30)

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการรับสมัคร

ประเภท รับสมัคร สอบ จับฉลาก
 ห้องเรียนพิเศษ 12-28 ก.พ. 61 10 มี.ค. 61
 ความสามารถพิเศษ 09-26 มี.ค. 61 27 มี.ค. 61
 สอบคัดเลือก 09-28 มี.ค. 61 31 มี.ค. 61
 จับฉลาก 09-28 มี.ค. 61 5 เม.ย. 61