WEB-TEST
ปีการศึกษา 2562
ฐานข้อมูลนี้ เป็นฐานข้อมูลทดสอบเท่านั้น ----> ข้อมูลที่ทำการกรอก จะไม่ถูกบันทึกในฐานข้อมูลจริง
สรุปจำนวนนักเรียนที่มารายงานตัว-มอบตัว
 
สถานศึกษาใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
สรุปจำนวนนักเรียนที่มารายงานตัว-มอบตัว ประจำปีการศึกษา 2562
 
  สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
1  นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 552 ห้องเรียนพิเศษ 102 คน
ความสามารถพิเศษ 13 คน
สอบคัดเลือก 437 คน
  1 1 -      
2  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 386 ห้องเรียนพิเศษ 66 คน
ความสามารถพิเศษ 16 คน
สอบคัดเลือก 304 คน
  2 2 -   1 -  
3  มัธยมวัดหนองจอก 470 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
สอบคัดเลือก 440 คน
         
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,408 - 3 3         1          
 
  สหวิทยาเขตนวลจันทร์
4  นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 606 ห้องเรียนพิเศษ 66 คน
ความสามารถพิเศษ 20 คน
สอบคัดเลือก 520 คน
  1 1 -      
5  รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 430 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
สอบคัดเลือก 400 คน
  2 2 -      
6  ลาดปลาเค้าพิทยาคม 350 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
สอบคัดเลือก 320 คน
         
7  สตรีวิทยา ๒ 711 ห้องเรียนพิเศษ 126 คน
ความสามารถพิเศษ 30 คน
สอบคัดเลือก 555 คน
         
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,097 - 3 3                    
 
  สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
8  เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 350 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
สอบคัดเลือก 320 คน
         
9  เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 552 ห้องเรียนพิเศษ 102 คน
ความสามารถพิเศษ 22 คน
สอบคัดเลือก 428 คน
         
10  นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 537 ห้องเรียนพิเศษ 132 คน
ความสามารถพิเศษ 12 คน
สอบคัดเลือก 381 คน
จับฉลาก 12 คน
         
11  รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 516 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
ความสามารถพิเศษ 8 คน
สอบคัดเลือก 386 คน
จับฉลาก 86 คน
      7 7 -  
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,955 -             7 7        
 
  สหวิทยาเขตรัชโยธิน
12  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 480 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
สอบคัดเลือก 450 คน
         
13  ราชวินิตบางเขน 352 ห้องเรียนพิเศษ 72 คน
สอบคัดเลือก 280 คน
         
14  สารวิทยา 516 ห้องเรียนพิเศษ 66 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
สอบคัดเลือก 435 คน
         
15  หอวัง 647 ห้องเรียนพิเศษ 107 คน
ความสามารถพิเศษ 8 คน
สอบคัดเลือก 532 คน
         
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,995 -                        
 
  สหวิทยาเขตวังทองหลาง
16  เทพลีลา 390 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
ความสามารถพิเศษ 9 คน
สอบคัดเลือก 351 คน
         
17  นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 456 ห้องเรียนพิเศษ 96 คน
ความสามารถพิเศษ 14 คน
สอบคัดเลือก 346 คน
  2 2 -   1 -  
18  บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 684 ห้องเรียนพิเศษ 144 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
สอบคัดเลือก 525 คน
  2 2 -      
19  มัธยมวัดบึงทองหลาง 440 สอบคัดเลือก 440 คน
         
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,970 - 4 4         1          
 
  สหวิทยาเขตวิภาวดี
20  ดอนเมืองจาตุรจินดา 350 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
สอบคัดเลือก 320 คน
         
21  ฤทธิยะวรรณาลัย 678 ห้องเรียนพิเศษ 138 คน
ความสามารถพิเศษ 8 คน
สอบคัดเลือก 532 คน
         
22  ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 356 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
สอบคัดเลือก 320 คน
         
23  สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 356 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
สอบคัดเลือก 320 คน
  1 1 -   3 3 -  
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,740 - 1 1         3 3        
 
  สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
24  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 681 ห้องเรียนพิเศษ 96 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
สอบคัดเลือก 512 คน
จับฉลาก 58 คน
         
25  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 412 ห้องเรียนพิเศษ 132 คน
สอบคัดเลือก 280 คน
         
26  พรตพิทยพยัต 531 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
ความสามารถพิเศษ 25 คน
สอบคัดเลือก 400 คน
จับฉลาก 70 คน
         
27  ราชดำริ 470 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
สอบคัดเลือก 440 คน
         
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,094 -                        
 
  สหวิทยาเขตเสรีไทย
28  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 627 ห้องเรียนพิเศษ 132 คน
สอบคัดเลือก 495 คน
         
29  บางกะปิ 648 ห้องเรียนพิเศษ 108 คน
ความสามารถพิเศษ 16 คน
สอบคัดเลือก 524 คน
         
30  เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 702 ห้องเรียนพิเศษ 72 คน
ความสามารถพิเศษ 20 คน
สอบคัดเลือก 610 คน
         
31  สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 477 ห้องเรียนพิเศษ 72 คน
สอบคัดเลือก 405 คน
         
32  สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 316 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
สอบคัดเลือก 280 คน
         
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,770 -                        
 
  สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
33  กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 200 สอบคัดเลือก 200 คน
         
34  พุทธจักรวิทยา 80          
35  สุรศักดิ์มนตรี 522 ห้องเรียนพิเศษ 72 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
สอบคัดเลือก 405 คน
จับฉลาก 30 คน
         
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 802 -                        
 
  สหวิทยาเขตราชนครินทร์
36  เจ้าพระยาวิทยาคม 120          
37  ยานนาเวศวิทยาคม 320 สอบคัดเลือก 320 คน
         
38  วัดสุทธิวราราม 513 ห้องเรียนพิเศษ 108 คน
ความสามารถพิเศษ 12 คน
สอบคัดเลือก 393 คน
         
39  สตรีศรีสุริโยทัย 342 ห้องเรียนพิเศษ 102 คน
ความสามารถพิเศษ 12 คน
สอบคัดเลือก 228 คน
         
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,295 -                        
 
  สหวิทยาเขตเบญจสิริ
40  ปทุมคงคา 396 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
สอบคัดเลือก 360 คน
         
41  วชิรธรรมสาธิต 612 ห้องเรียนพิเศษ 72 คน
ความสามารถพิเศษ 27 คน
สอบคัดเลือก 513 คน
         
42  สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 537 ห้องเรียนพิเศษ 132 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
สอบคัดเลือก 390 คน
         
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,545 -                        
 
  รวมจำนวนในเขตพื้นที่ 19,671   11 11         12 10